åska    prognoser    atmosfärens fysik och kemi    meteorologiska mätinstrument
    klimatologi   moln   satellitbilder   väderstatistik   vindar   ljusfenomen   lufttryck   övrigt

Lufttryck:

(Vi kan inte garantera att de angivna länkarna fortfarande är aktuella.)


Vad är lufttryck? Vad är sambandet mellan tryck och vind.

SVAR: En bra definition på lufttryck = luftens vikt per ytenhet, från jordytan till atmosfärens yttre gräns.

Vad beträffar sambandet mellan tryck/vind, så gäller att vinden blåser moturs runt lågtryck och medurs runt högtrycksområden. Rotationsriktningen runt låg- och högtryck blir på södra halvklotet den helt omvända pga. corioliskraftens ändrade riktning.

Vindens riktning fortgår parallellt med isobarerna (isobar = linjer som förbinder platser med lika lufttryck), då tryckgradientkraften och corioliskraften är i balans. Betecknas inom meteorologin som den 'geostrofiska vinden' och detta samband gäller med god approximation ovanför 1000 meters höjd, där friktionen från marken är försumbar. Tryckgradientkraften beror av den horisontella skillnaden i lufttryck och är alltid riktad in mot lågtryckets centrum. Corioliskraften uppkommer genom jordrotationen, vilken medför att vädersystemen avlänkas till höger i sin rörelseriktning. På södra halvklotet sker denna avlänkning istället åt vänster.

Generellt har vi också att ju kompaktare isobarerna ligger intill varandra på väderkartan, desto kraftigare blåser det!

En mer detaljerad redogörelse för lufttryckets inflytande på händelseförloppen i lufthavet, finns att tillgå på denna nätsida -
www.usatoday.com/weather/wstorm0.htm

Hoppas slutligen att ni känner er tillfredställda med mina ovanstående kommentarer/länktips!

Med vänlig hälsning från
MATTIAS LARSSON
/meteorologistuderande i Uppsala

Hej! Jag undrar hur man kalibrerar sin barometer så att den mäter rätt lufttryck när den hänger hemma på väggen?

SVAR: Hej! När man ska kalibrera sin barometer så är det enklast att kolla i en tidning som visar lufttrycket, t.ex. Dagens Nyheter. (Det går förstås även att kolla på internet.) Tidningarna visar ofta föregående dags lufttryck, så man får notera hur barometern stod förra dagen och sen kolla i tidningen dagen efter och justera den. Man kanske får kolla några dagar, sen är barometern inställd. Man kan ju också kolla på internet där det finns en hel del sidor. Det är enklast att göra det när det är lugnt väder.
/Andreas


Hej frågepanelen! Jag har nyligen införskaffat en väderstation av typ La Cross 3600. Om några veckor när jag får tillgång till bredband vill jag publicera väderdata på nätet.Hur kan jag jämföra lufttrycket för att se ifall värdet stämmer på min station? Spelar det någon roll vilket höjd jag bor på? Jag bor på ca 155 möh utanför Örby mellan Borås och Varberg.

 SVAR: På SMHI:s hemsida kan du studera det aktuella lufttrycket för ett urval av stationer runt om i landet. I din närhet finns t ex Göteborg.  

1) Gå in på www.smhi.se
2) Tryck på knappen "Prognoser & Observationer" längst upp i fönstret.
3) Tryck på länken "Lufttryck" (under kategorin Land) i den vänstra menyn.  

Som referens brukar man ange lufttrycket relaterat till havsytans nivå. Det skulle annars bli alldeles för komplicerat att jobba som meteorolog om alla bara rapporterade det lokala trycket. Analysen av hög- och lågtrycksområden på väderkartorna bygger helt på att man observerar lufttrycket från en gemensam nivå (i detta fallet med havsytan som bestämd referenspunkt).    

För att på bästa sätt kalibrera din barometer så bör du välja ut en dag då vi har en flack lufttrycksfördelning (ledning: se tidningarnas väderkartor!). Med det sistnämnda menas att skillnaderna i lufttryck är mycket små på stora avstånd, t ex under en högtryckssituation på sommaren med lugnt och klart väder.     

 Mvh
/Mattias Larsson

(ansvarig för Väderbitarnas frågeservice)[ Tillbaka till innehållsförteckningen  ]